Privaatsuseeskiri

Nordic Spedition OÜ kogub, kasutab ja töötleb andmeid, mis on vajalikud kliendi poolt tellitud teenuste osutamiseks või mis on seadusega kohustuslikud. Osade andmete alusel on füüsilist isikut võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, seega loetakse selliseid andmeid isikuandmeteks. Kogutavad isikuandmed võivad muuhulgas hõlmata nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, isikukoodi, kasutajanimesid ja salasõnu.

Lepingu täitmisega mitteseotud või seadusest mittetulenev isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub vaid isiku selgesõnalisel nõusolekul.

Isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse järgnevatel juhtudel:

  • Taotluse alusel, et edastada teavet pakutava teenuse võimaluste ja tingimuste kohta;
  • Osutamaks kliendi tellimuse alusel logistikateenuseid ja täitmaks seadusest tulenevaid kohustusi tema nimel;
  • Kliendi maksete töötlemiseks või krediidi andmiseks;
  • Taotluse alusel, et pakkuda kliendile juurdepääsu Nordic Spedition OÜ e-teenustele;
  • Kvaliteedi tagamise eesmärgil tagasiside küsimiseks osutatud teenuste kohta;
  • Nordic Spedition OÜ veebipõhiste ja tavateenuste kvaliteedi parandamiseks ja kliendisuhete haldamiseks;
  • Kliendi nõusolekul, Nordic Spedition OÜ uudiste ja teadaannete edastamiseks uudiskirja ja e-posti teel.

Isikuandmeid võib koguda aktiivsel ja passiivsel moel. Mõlemal juhul järgib Nordic Spedition OÜ isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud andmete eesmärgikohasuse ja võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seadusega lubatud on.

AKTIIVNE ANDMETE KOGUMINE

Isikuandmete aktiivne kogumine võib toimuda e-kirjade vahetamise, telefonikõnede, fakside, kasutaja poolt Nordic Spedition OÜ veebilehel täidetud vormide või muude asjakohaste vahendite kaudu. Klient esitab vabatahtlikult lepingu täitmiseks vajalikud isikuandmed.

PASSIIVNE ANDMETE KOGUMINE

Nordic Spedition OÜ kasutab oma veebipõhiste teenuste parandamiseks ja sisu kohandamiseks veebilehe külastajate jälgimisvahendeid. Nordic Spedition OÜ veebilehe igakordsel külastamisel kogutakse ja salvestatakse teatud andmeid passiivselt küpsiste abil (nt, veebilehe navigatsioonimustrid, asukoha ja seadme info).

Nordic Spedition OÜ veebilehed kasutavad lehitsemise info kogumiseks küpsiseid (nii enda kui kolmandate poolte, nt. Google Analyticsi omi). Küpsis on väike tekstifail, mille külastatav veebileht saadab külastaja veebilehitsejale. See aitab veebilehel salvestada külastusega seotud infot, sealhulgas keelevalikut ja muid seadeid. Nordic Spedition OÜ veebilehe üldteave on ligipääsetav ilma küpsisteta. Piirangud kehtivad kliendi salasõnaga kaitstud sisule. Külastajad saavad küpsiste seadeid oma veebilehitsejas muuta.

Nordic Spedition OÜ ei koosta konkreetsete kasutajate profiile nende käitumise ja tegevuse alusel. Kõiki kogutud andmeid kasutatakse koondandmetena.

Klientidelt või rahvusvahelistelt partneritelt lepinguliste kohustuste täitmise käigus saadud isikuandmeid kasutatakse ainult lepingu ulatuses, järgides eesmärgikohasuse põhimõtet. Kliendi poolt edastatud kontaktandmeid võib kasutada kliendi rahulolu või tagasiside saamiseks kasutatud teenuste kohta.

Kliendile kokkulepitud logistikateenuste osutamiseks võib Nordic Spedition OÜle edastada osapoolte isikuandmeid (nt. nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) grupi- või partnerettevõttele, kes asuvad Euroopa Liidus või väljaspool seda.

Lähtudes logistika- ja tollialaste seaduste nõuetest kauba kohale toimetamiseks võib Nordic Spedition OÜl olla kohustatud edastama isikuandmeid lähte-, siht- või transiitriigi riigiasutustele.

Isikuandmete edastamisel ELis ja väljaspool ELi asuvatele kolmandatele isikutele järgib Nordic Spedition OÜ võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet, edastades ainult lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud isikuandmeid. Muudel juhtudel küsitakse isikult selgesõnalist nõusolekut.

Nordic Spedition OÜ kasutab oma teenuste kvaliteedi parandamiseks ja turunduseesmärkidel mitmeid usaldusväärseid kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid. Välistel teenusepakkujatel on keelatud kasutada edastatud isikuandmeid käesolevas eeskirjas mittemääratletud eesmärkidel.

Nordic Spedition OÜ veebilehtedel võivad olla lingid välistele veebilehtedele, mille eesmärgiks on pakkuda külastajatele kasulikku teavet. Nordic Spedition OÜ ei võta endale vastutust väliste veebilehtede sisu ja privaatsusnõuete osas. Palume kasutada ettevaatusabinõusid.

Nordic Spedition OÜ teeb endast olenevalt kõik, et hoida oma valduses olevad isikuandmed täpsete ja ajakohastena. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on isikul õigus saada ülevaadet oma isikuandmetest, mis on Nordic Spedition OÜle töötlemiseks edastatud. Isikul on õigus oma andmeid täiendada, parandada, paluda oma andmete ebaseadusliku töötlemise lõpetamist või kustutamist, juhul kui see ei ole vastuolus seadusega. Nende õiguste kasutamiseks tuleb saata taotlus Nordic Spedition OÜ postile: info@nordicsped.com. Taotlust käsitletakse 30 päeva jooksul.

Kui isik on andnud nõusoleku Nordic Spedition OÜ teadaannete ja uudiskirja saamiseks, saab selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades iga Nordic Spedition OÜ uudiskirja jaluses olevat vastavat linki.

TOP